Samenwerking mbo-scholen regio Utrecht

De mbo-scholen in de provincie Utrecht hebben gezamenlijk een regiovisie ontwikkeld om mede richting te geven aan de regionale ontwikkelingen. Op 27 mei 2014 hebben de bestuurders van de betrokken mbo-scholen deze regiovisie ondertekend. De intensievere samenwerking vergroot de mogelijkheden om samen met het bedrijfsleven regioprojecten aan te pakken.

De regiovisie is een initiatief van ROC Midden Nederland, MBO Utrecht, MBO Amersfoort, Nimeto Utrecht, Grafisch Lyceum Utrecht, Wellantcollege en Hoornbeeck College. Met dit document zetten overheid, onderwijs en bedrijfsleven een belangrijke stap naar een financieel gezond en kwalitatief hoogwaardig mbo-onderwijsaanbod dat aansluit op het vmbo, hbo en bij de vraag vanuit het regionale bedrijfsleven. Het doel van het mbo is het bieden van innovatief, sectoroverstijgend onderwijs, dat aansluit op de vraag van de arbeidsmarkt en de student toekomstbestendig opleidt.

De ondertekening vond plaats in bijzijn van Remco van Lunteren, gedeputeerde van provincie Utrecht, Bertien Houwing, wethouder gemeente Amersfoort, Jeroen Kreijkamp, wethouder gemeente Utrecht en Hans Rijnten van de Economic Board Utrecht (EBU), het samenwerkingsverband van het Utrechtse bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen.

De regiovisie is gebaseerd op de analyse en ambities van de EBU. De economie van de provincie Utrecht wordt getypeerd door een sterke vertegenwoordiging van de sectoren zorg, onderwijs, overheid en zakelijke dienstverlening. Deze diensteneconomie is goed voor bijna 60% van de werkgelegenheid. Daarnaast is de creatieve industrie van toenemend belang. Economische groei en ontwikkeling van nieuwe producten en diensten vindt in toenemende mate plaats in de verbinding tussen sectoren.

De EBU heeft drie thema’s benoemd waar de regio in excelleert en waar economisch de kansen liggen. Dit zijn: groene economie, gezond leven en diensteninnovatie. Vanuit de analyse van de economie en de trends, wordt in de regiovisie het perspectief voor het mbo beschreven. Op basis hiervan zet het mbo in op vier programmalijnen: zorg & technologie, duurzaamheid, serious gaming en ondernemerschap (inclusief leisure). Binnen de programmalijnen worden afzonderlijke projectvoorstellen ontwikkeld voor het Regionaal investeringsfonds mbo. Afhankelijk van het projectvoorstel zijn daarbij verschillende colleges van de diverse mbo-instellingen en bedrijven en instellingen betrokken. Voor de zomer van 2014 worden al voorstellen voor de thema’s zorg en technologie en duurzaamheid ingediend. Na de zomer worden voorstellen ontwikkeld rond serious gaming en ondernemerschap/leisure.