Downloads

Opleidingenbrochure

In de opleidingenbrochure vind je uitgebreide informatie over het Grafisch Lyceum Utrecht en de opleidingen.

Vanaf 1 oktober kun je een gedrukt exemplaar aanvragen bij ons Studenten Servicepunt, Telefoon: (030) 280 70 80 of e-mail: servicepunt@glu.nl.

Download: opleidingenbrochure 2020-2021

Overeenkomsten en voorwaarden

Bij de start van je studie onderteken je een onderwijsovereenkomst. Met het ondertekenen van de overeenkomst ga je akkoord met de algemene voorwaarden onderwijsovereenkomst en de voorwaarden voor het bruikleensysteem van de boeken.

Download: Algemene voorwaarden onderwijsovereenkomst 2019-2020
Download: Algemene voorwaarden boekenpakket 2019-2020

OER (Onderwijs en Examenregeling)

In de Onderwijs en Examenregeling vind je informatie die je nodig hebt om je opleiding met succes te kunnen volgen. In de onderwijsregeling kun je lezen hoe je studie is opgebouwd en welke regelingen de school je aanbiedt, in de examenregeling kun je lezen waaraan je moet voldoen om je diploma te behalen.

Externe link: Onderwijs en Examenregeling (opent in nieuw venster)

Privacyverklaring

Het Grafisch Lyceum Utrecht vindt de bescherming van privacy van groot belang. Wij stellen alles in het werk om jouw privacy te beschermen en tegelijkertijd ons onderwijs zo persoonlijk mogelijk te maken.
Om bij het Grafisch Lyceum Utrecht een opleiding te kunnen volgen zijn we verplicht (persoons)gegevens aan je te vragen die we gedurende je opleiding kunnen bijstellen of inzien. Wij houden ons daarbij aan de wetgeving hierover, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Leerplichtwet en de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB).
Download: Privacyverklaring

Regelwijzer

De Regelwijzer van het Grafisch Lyceum Utrecht biedt alle regelingen en procedures waarmee wij een zorgvuldige omgang en samenwerking tussen studenten en medewerkers in het gebouw borgen. De Regelwijzer bestaat uit vier hoofdstukken:

Studentenstatuut

In het Studentenstatuut staan de rechten en plichten voor studenten van het Grafisch Lyceum Utrecht omschreven. Je vindt erin waar je op kan rekenen op het gebied van onderwijs, begeleiding en examinering. Daarnaast bevat het studentenstatuut een gedragscode.
Download: Studentenstatuut

Medewerkersstatuut

Het Medewerkerstatuut bevat de rechten en plichten voor medewerkers en een gedragscode. Deze is te vinden op het intranet van het Grafisch Lyceum Utrecht.

Klachtenregeling

Onze Klachtenregeling met bijbehorende klachtenformulieren is beschikbaar op de eigen pagina met uitgebreide informatie over de Klachtenprocedure.
Ga naar: Klachtenprocedure

Klokkenluidersregeling

De klokkenluidersregeling beschrijft de werkwijze voor het melden van (dreigende) misstanden. De regeling beschermt medewerkers, ouders, studenten en externe relaties die hun melding te goeder trouw doen.
Download: Klokkenluidersregeling Grafisch Lyceum Utrecht