Begeleiding

Wij zijn er voor jou

De overstap van de middelbare school naar het MBO is best groot. Er wordt meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van je verwacht. Dat is soms even wennen. Wij vinden het belangrijk dat je je thuis voelt op het Grafisch Lyceum Utrecht en dat je studietijd bij ons positief verloopt. Daarom doen we er alles aan om jou zo goed mogelijk te begeleiden.

Het Grafisch Lyceum Utrecht biedt je de ondersteuning die je nodig hebt om succesvol bij ons op school te kunnen studeren.  Daarbij bieden we een goede basisbegeleiding voor alle studenten, maar kijken we ook naar wat voor jou persoonlijk van belang is. Dat kan vooral belangrijk zijn als je bijvoorbeeld een functiebeperking, handicap, chronische ziekte of psychische problemen hebt. Ook als je thuissituatie moeilijk is, kan het zijn dat extra ondersteuning je toch helpt een diploma te halen.

BASISBEGELEIDING VOOR ELKE STUDENT

We vinden op het GLU persoonsgericht werken een belangrijke pijler van het onderwijs. Dat betekent dat je bij ons op school een eigen studieloopbaanbegeleider hebt. Elke student spreekt regelmatig met de eigen studieloopbaanbegeleider. Hij of zij begeleidt je tijdens je opleiding, bij het maken van een eventuele studiekeuze en bij je persoonlijke ontwikkeling.

HEB je EXTRA ONDERSTEUNING EN BEGELEIDING NODIG?

Tijdens de intake zullen we je al vragen of je extra ondersteuning en begeleiding nodig denkt te hebben om de opleiding te voltooien. Wij bespreken samen met jou wat nodig is om de opleiding met succes te kunnen volgen. Geef tijdens de intake ook aan welke ondersteuning je op je vorige school hebt gekregen, bijvoorbeeld door een verslag van je vorige school of een onderzoeksrapport van een deskundige (zoals een arts, psycholoog of psychiater)[1]. Zo kunnen we vanaf de eerste dag de juiste ondersteuning aan jou bieden.

Als student blijf je zelf altijd verantwoordelijk voor je eigen studiesucces: Bij extra ondersteuning gaat het niet alleen om wat de school kan bieden, maar ook om het initiatief wat je zelf daarbij neemt.

Extra ondersteuning of begeleiding wordt regelmatig besproken met je studieloopbaanbegeleider, om na te gaan of het nog passend is voor jouw situatie.

Het kan ook zijn dat je binnenkomt op het GLU zonder extra ondersteuning, maar dat er gedurende je schoolloopbaan dingen gebeuren die extra ondersteuning nodig maken. Daarom voert elke student regelmatig een persoonlijk gesprek met zijn / haar studieloopbaanbegeleider. Het is belangrijk dat je het als student aangeeft als je denkt extra ondersteuning nodig te hebben. We helpen je graag en zien het als onze taak om samen met jou in de gaten te houden of er signalen zijn die erop wijzen dat je extra ondersteuning zou kunnen gebruiken. Dit is bijvoorbeeld het geval bij cijfers die achterblijven of bij verzuim.

Elke afdeling heeft een medewerker die ook werkzaam is bij het Studieloopbaan- en adviescentrum (SAC). Deze SAC-medewerker kan jou en je SLB-er helpen in het zoeken naar passende oplossingen. De SAC-medewerker geeft advies en wijst je als het nodig is de weg naar extra ondersteuning en / of hulpverlenende instanties.

Deze extra ondersteuning en begeleiding kunnen onder andere bestaan uit:

 • aanpassingen in de (manier van) toetsen en / of aangepaste examinering;
 • een training “Omgaan met faalangst”;
 • een training “Zelfmanagement”;
 • ondersteuning bij school- en beroepskeuze;
 • ondersteuning bij financiële problemen;
 • ondersteuning bij persoonlijke verzorging en / of medische handelingen;
 • begeleiding bij het aanleren van studievaardigheden;
 • ondersteuning bij het vergroten van je concentratie of je werktempo;
 • aanpassingen in de onderwijsleeromgeving;
 • aanpassingen in verband met bij dyslexie of dyscalculie / ernstige rekenproblemen;
 • begeleiding en aanpassingen tijdens de stage;
 • gesprekken met of begeleiding door het jeugdteam / jeugdarts.

Als je extra ondersteuning en begeleiding krijgt, wordt regelmatig nagegaan of deze effectief is. Vervolgstappen worden gezamenlijk bepaald, waarbij ook gekeken wordt naar jouw inzet als student.

VERTROUWENSPERSONEN

Naast de bovenstaande begeleiding heeft het Grafisch Lyceum Utrecht twee vertrouwenspersonen. Als er op school of op je stageplek iemand over je grens is gegaan, bijvoorbeeld door pesten, agressie, discriminatie of seksuele intimidatie, dan kun je bij hen terecht. Bij de vertrouwenspersoon kun je je verhaal kwijt en kun je eventueel een klacht indienen. De vertrouwenspersoon kan jou helpen om te zoeken naar de beste oplossing.

[1]  Passend Onderwijs vormt de basis van onze ondersteuningsstructuur. Onderwijsinstellingen zijn verplicht om studenten te begeleiden en ondersteunen tijdens hun studieloopbaan, maar hoeven niet bij voorbaat rekening te houden met alle mogelijke beperkingen die het gevolg zijn van handicaps of chronische ziekten bij studenten. De Wet Gelijke Behandeling bij handicap en chronische ziekte, gaat uit van een aanpassing in een concrete, individuele situatie, waarbij het initiatief ligt bij jouzelf, dan wel bij je vertegenwoordigers. Je dient kenbaar te maken dat er behoefte bestaat aan een aanpassing en welke aanpassing in de bewuste situatie gewenst is. Bij besluiten over het toewijzen van extra ondersteuning en begeleiding wordt altijd nagegaan wat binnen de kaders van het GLU gerealiseerd kan worden.