Corona

Protocol Corona-virus Grafisch Lyceum Utrecht <update 18 november 2020>
In verband met de bestrijding van het Corona-virus gelden landelijke maatregelen die ook het Grafisch Lyceum Utrecht raken. In onderstaand protocol worden deze maatregelen specifiek voor beide locaties, aan de Vondellaan en de Koningin Wilhelminalaan uitgewerkt.

ALGEMEEN

 1. Het Grafisch Lyceum Utrecht conformeert zich aan de richtlijnen van de Rijksoverheid en Veiligheidsregio, de landelijke RIVM-richtlijnen en de protocollen zoals de mbo-raad die overeenkomt met ministeries, vervoerders, werkgevers- en werknemersorganisaties.
 2. De veiligheid en gezondheid van studenten en medewerkers moeten gewaarborgd zijn. Zij allen moeten daarin vertrouwen hebben.
 3. De GGD/RIVM regel is dat een student of medewerker die ziek is of die samenwoont met iemand met ziekteverschijnselen, niet op school komt. Deze regel wordt strikt gehandhaafd.
 4. Bij het uitwerken van de richtlijnen houden wij oog voor het welzijn van medewerkers. De combinatie van onderwijs op afstand én onderwijs op de schoollocatie levert voor studenten en docenten werkdruk op. We bespreken daarom regelmatig met teams, Ondernemings- en Studentenraad welke keuzes worden gemaakt.
 5. Wanneer in een klas of team iemand met corona besmet is, meldt diegene dat direct bij SLB’er en/of teamleider. Het College van Bestuur neemt n.a.v. de melding de benodigde maatregelen en informeert daarover klas of team.

Met ingang van het studiejaar 2020-2021 voert het Grafisch Lyceum Utrecht een aantal maatregelen door die het mogelijk maken, conform de landelijke richtlijnen, onderwijs op locatie te verzorgen waarbij het gebruik van Openbaar Vervoer door studenten en medewerkers beperkt blijft tot 40%.
Bij deze inrichting van onderwijs op locatie hebben voorrang:
• eerstejaars
• studenten die afstuderen in 2020
• studenten in een kwetsbare positie, waaronder een thuissituatie die studeren bemoeilijkt.

Basisregel is dat onderwijs en examinering online zijn tenzij anders aangegeven en dat medewerkers vanaf huis werken. Op school geldt voor iedereen, ongeacht leeftijd, de anderhalve meter-regel. Tevens geldt in alle ‘doorstroom-ruimtes’ (gangen, toiletten, kantine, atrium) een mondkapjesplicht.

RUIMTEVERDELING

• Door het Grafisch Lyceum Utrecht is vastgesteld welke lokalen op welke tijdstippen beschikbaar zijn voor een onderwijsteam en aan hoeveel studenten daar maximaal les kan worden gegeven. Het streven is dat eerstejaars studenten twee dagen per week op school komen, en hogere jaars studenten een dag per week.
• In alle lokalen, gangen en andere gebruiksruimtes wordt middels onder meer bewegwijzering, de opstelling van meubilair en door hygiënische maatregelen zoals bijv. papieren handdoekjes en gelpompen gewaarborgd dat de anderhalve meter en de hygiënevoorschriften in acht worden genomen.
• In verkeersruimtes (gangen, pleinen, aula’s, etc.) zijn looproutes helder aangegeven, eventueel d.m.v. eenrichtingsverkeer, anders door ‘rechts houden’, gescheiden in- en uitgang.
• Pauzeren en in groepen werken mag enkel op aangewezen plaatsen, buiten de school en in de kantine mits de anderhalve meter afstand tot elkaar gerespecteerd wordt. Pauzeren en in groepjes werken mag niet in de gangen.
• Bij een groepswissel in een lokaal dient de student die start de werkplek te reinigen met in het lokaal beschikbare reinigingsmiddelen. De docent ziet hier op toe.
• Er wordt zo min mogelijk met papier gewerkt, tenzij dat voor onderwijsdoelen nodig is en materiaaluitwisseling wordt voorkomen.
• Kluisjes worden niet gebruikt, studenten nemen hun jas en tas mee naar het lokaal.
• Studenten en docenten zijn uitsluitend op school wanneer er een onderwijsactiviteit geprogrammeerd is.
• Docenten zien toe op naleving van de regels in het lokaal, alle medewerkers spreken elkaar en studenten aan op naleving van de regels in de rest van de school.
• Om besmettingsgevaar en het risico op uitval van meerdere collega’s te beperken, is in principe nooit meer dan de helft van een team fysiek in dezelfde ruimte aanwezig; de leidinggevende bespreekt en organiseert dit in het team.
• Voor de ondersteunende diensten geldt dat dagelijks (afhankelijk van het werk en naar het oordeel van de leidinggevende) in principe maximaal 40% van de collega’s op locatie kan werken.
• Personeel wordt opgeroepen zoveel mogelijk met eigen vervoer te komen en het OV (zeker station Vaartse Rijn) te mijden.

HYGIËNE & GEZONDHEID

Wat betreft de aanwezigheid en inzet van personeel gelden de landelijke richtlijnen: collega’s die gezond zijn, zijn in principe beschikbaar voor het verzorgen van onderwijs op school. Wie niet tot de risicogroep behoort (en onder normale omstandigheden op locatie werkt) maar zich wel ernstig zorgen maakt, gaat hierover in gesprek met de leidinggevende. Daarbij wordt beoordeeld of en hoe tot afspraken gekomen kan worden over de precieze invulling van de werkzaamheden. De bedrijfsarts wordt in dit proces betrokken. Medische informatie van de werknemer hoeft niet gedeeld te worden met de leidinggevende of collega’s.

Verder geldt:

 1. Collega’s die behoren tot medische risicogroepen (zie definities GGD/RIVM en mbo-protocol) krijgen het advies thuis te werken. Over de invulling van het werken op afstand wordt overlegd met de leidinggevende.
 2. Hetzelfde geldt voor collega’s met gezinsleden/huisgenoten die behoren tot medische risicogroepen of die mantelzorg verlenen.

Wat betreft de algemene hygiëne zijn de landelijke GGD/RIVM-richtlijnen leidend. Dat betekent:

 • Medewerkers en studenten houden anderhalve meter afstand van elkaar. Dit geldt ook voor medewerkers onderling en voor studenten onderling, ongeacht hun leeftijd.
 • We wassen onze handen meerdere keren per dag ten minste 20 seconden of gebruiken reinigingsgel, in elk geval bij binnenkomst school en na toiletbezoek.
 • We schudden geen handen; hoesten en niezen in onze ellenboog; zitten niet aan het gezicht.
 • Een collega/student blijft thuis bij: (1) Neusverkoudheid (2) Hoesten (3) Moeilijk ademen/benauwdheid.
 • Een collega/student met koorts boven 38 °C blijft thuis.
 • Collega’s / studenten met klachten nemen contact op met de GGD en/of huisarts.
 • Het stappenplan van de rijksoverheid geeft aan hoe te handelen bij gezondheidsklachten van jezelf, een huisgenoot of iemand met wie je nauw contact hebt gehad.
 • Bij een positieve testuitslag kom je niet naar school maar ga je tien dagen in thuisisolatie en volg je de GGD-instructies.

MONDKAPJE VERPLICHT

Op het Grafisch Lyceum Utrecht geldt vanaf maandag 9 november 2020 voor iedereen een mondkapjesplicht in het atrium, in de gangen, kantine en toiletten. Wij lopen daarmee vooruit op een wettelijke regeling die er aan zit te komen. Maar we nemen de gezondheid van onze studenten en medewerkers zo serieus, dat we deze stap toch zetten. Het College van Bestuur heeft hierover overlegd met de Ondernemingsraad en Studentenraad. Zij hebben de vereiste instemming met dit besluit gegeven. Elke student en medewerker neemt vanaf maandag 9 november 2020 een mondkapje mee naar school en zet dit op bij het betreden van het schoolgebouw. In het leslokaal mag het mondkapje af. Wanneer iemand geen mondkapje bij zich heeft, haalt hij of zij er één bij de receptie. Wie weigert een mondkapje te dragen, wordt naar huis gestuurd. Hij of zij volgt dan thuis het onderwijs op afstand. Het niet volgen van onderwijs op afstand wordt aangemerkt als ongeoorloofd afwezig zijn.

Naast het verplichte mondkapje blijft de regel anderhalve meter afstand te houden en de hygiënemaatregelen (handen wassen, niezen in de elleboog) in acht te nemen. Een mondkapje draag je niet alleen voor jezelf, maar vooral uit zorg voor anderen met wie je een gebouw deelt.

STAGES

Stages gaan door zolang de student welkom is bij het stagebedrijf. Als het stagebedrijf aangeeft dat de student uit voorzorg niet meer welkom is, dan respecteren we dat. We blijven studenten begeleiden tijdens hun stage. Op de stageplek wordt het beleid van de werkgever gevolgd.

COMMUNICATIE

Medewerkers, studenten en ouders/verzorgers worden per mail, intranet, de website en indien nodig telefonisch geïnformeerd over de laatste updates.

VRAGEN & SITES

Er is een landelijk informatienummer over het Corona-virus opengesteld: 0800-1351. Door RIVM, GGD’s en landelijke overheid worden richtlijnen gegeven hoe je moet handelen bij een covid19- besmetting van jezelf of iemand waar je nauw contact mee hebt gehad.

Meer informatie over testen en quarantaine vind je op onderstaande links:
Wanneer moet je in quarantaine? https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/publicaties/2020/10/15/factsheet-wanneer-moet-ik-in-quarantaine
Wanneer testen en in quarantaine? https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/publicaties/2020/10/15/stroomschema—wanneer-testen-en-in-quarantaine
Algemene informatie: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/ziekte